сряда, 29 септември 2010 г.


Бог не извинява погрешките на хората. Всяка погрешка носи своите последствия. На същото основание Бог възнаграждава човека и за най-малкото добро, което той прави. Той вижда микроскопическото добро и го възнаграждава, но и микроскопическото зло не забравя. Обаче, разликата от последствията при правене на зло и добро е следната: всяко зло носи последствията си за четири поколения, а всяко добро носи възнагражденията си за хиляда поколения. Следователно, със злото се ликвидира в четири поколения, а доброто се възнаграждава до хиляда поколения. Тъй щото, и добро да правиш, знай, че Бог те дебне. Той може да те хване и през най-малката дупчица. Хване ли те веднъж, ти ще носиш последствията. Нито злото, нито доброто се укрива. В това седи красотата на живота. Има едно око в света, което всичко вижда и от което никой не може да се скрие. Никой не може да се избави от окото на живота, което поставя всичко в равновесие. Това е една велика истина в живота.
Най-високото място, стр.81-82, Отиване и връщане, Съборно слово, София 1932

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 27 септември 2010 г.


От чисто практическо гледище, човек не трябва да се занимава с отрицателните сили на тъмнината, защото те го демагнетизират, и той изгубва своята вътрешна сила. Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява. Виждаш ли, че бесят, или убиват някого, не гледай, не петни душата си! Помоли се за този човек и се постарай да си създадеш някакъв красив образ, някаква красива форма в ума. Създай в ума си една картина за доброто на този човек, та да му помогнат от невидимия свят, да отворят пътя на душата му.
По Бога направени, стр.21-22, По Бога направени, Съборно слово, Сонита 1997

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 23 септември 2010 г.


Същественото за всички хора е да бъдат носители на Божественото. Само тогава те могат да бъдат силни, разумни и добри. Бъде ли човек силен, разумен и добър, той ще бъде в състояние да постигне копнежите на своята душа. Щом има тия условия в себе си, той няма да се моли на този – на онзи да му помагат, но хората сами ще му се притичат на помощ. Бъдете всички носители на Божественото, а за останалите работи не мислете. Не мислете, как да предадете любовта си на хората, или как да им правите добро. От вас се изисква да вършите добро, да обичате хората, и нищо повече. Не е лесно да покаже човек любовта си към хората. Не е лесно той да направи едно добро, без да внесе съблазън у някого. За всичко това не се грижете. Имайте пред вид, че всеки ден трябва да изпълнявате волята Божия, без да отлагате.
Най-високото място, стр.79-80, Отиване и връщане, Съборно слово, София 1932

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 21 септември 2010 г.


...Провидението действува така, че всяка неприятност превръща в приятност, всяко зло – в добро.
Всяко противоречие в живота на човека е една предпазителна мярка. Чрез това дадено противоречие, някои по-напреднали ваши братя искат да ви помогнат. Ще знаете, че в света има един определен, Божествен път. Следва ли човек този път, косъм няма да падне от главата му. И оттам, всяко противоречие, всяко страдание и всяка болест в живота на човека е резултат на отклонение от този път.
По Бога направени, стр.38-39, По Бога направени, Съборно слово, Сонита 1997

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 19 септември 2010 г.


Съвременните хора могат да бъдат щастливи, могат да бъдат съвършени. Щастието и съвършенството са извън времето и пространството. Няма същество, което може да ви ограничи в правене на добро. Дойде ли до доброто, даже идват същества да помагат на човека. Тъй щото, станете ли като дете, всеки ще ви помага, всеки ще се притича да ви услужва. И забележете, когато детето заплаче, всеки се притича да му услужи. Казано е, че Бог помага на слабите. Кои са слаби? Слаби са децата, които искат да направят всички хора щастливи и радостни. С други думи казано: слаби са онези, които абсолютно не мислят за себе си. Това не подразбира, че те са забравили себе си, но те казват: ние ще намерим себе си, когато намерим всички хора, понеже всички сме излезли от Бога.
Сила, разумност и добро, стр.31, Отиване и връщане, Съборно слово, София 1932

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 17 септември 2010 г.


...ако малко дадеш на човека, той отслабва; ако много му дадеш, той се пресища. На всеки човек трябва да се даде толкова, колкото му е нужно. Да познаваш хората и да знаеш как да постъпваш с тях, не е лесно нещо. Това е наука! Срещнеш ли растение, животно, или човек, които имат нужда от тебе, ти трябва да знаеш, как да им помогнеш. Не знаеш ли как да им помогнеш, по-добре не се заемай; не разваляй хубавото, което има в тяхната душа. Не размествай Божественото в хората и не мисли, че ти можеш да го наредиш по-добре, отколкото Бог го е поставил. Задачата на всекиго и да обърне човека към Бога, ако може да направи това...
По Бога направени, стр.50, По Бога направени, Съборно слово, Сонита 1997

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 15 септември 2010 г.Всеки ден Бог се проявява между хората, но не дава да Го видят. Щом направи някакво добро, Той моментално се скрива и оставя човека да се радва, че е получил нещо хубаво, без да знае, отде е дошло. Бог постоянно посещава хората: те се радват, и Бог се радва, като им показва начин, по който и те могат да постъпват. Който постъпва като Бога, Той ще бъде добър, разумен, силен и здрав; в дома му няма да има нещастия и несрети, а пътят му ще бъде всякога отворен.
Сила, разумност и добро, стр.33-34, Отиване и връщане, Съборно слово, София 1932

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 13 септември 2010 г.


Всеки има опитност, знае, какво нещо е Бог да е доволен от него, и какво нещо е Бог да не е доволен от него. Някой може да е направил голямо добро, съградил църква, или училище, и всички вестници да пишат за него, но въпреки това той е недоволен от себе си. Защо е недоволен от себе си? – Защото Бог е недоволен от него, не е видя неговото добро и не е дал мнението си. Някога човек направи толкова малко добро, едва видимо под микроскоп, но той е доволен от себе си. Цял ден е радостен, щастлив. Защо? – Защото само Бог е видял това малко добро и го е похвалил. След известно време човешкото дойде в него, и той си казва: направих едно малко добро, но то нищо не струва. Сега ще направя едно голямо добро, че да хване място. Наистина, направи едно голямо добро, но с него заедно изгубва и малкото. Истинско добро е това, което никой друг не го е видял, освен Бог. С големите работи човек изгубва и малките. Който се е стремил към големи работи, той е изгубил всичкото си състояние. Ако някой ви убеждава, че с големите работи, с големите предприятия вие ще станете светии, ще наследите Царството Божие, не хващайте вяра на думите му. Човек може да наследи Царството Божие и с най-малкото добро. С най-малкото добро се влиза в Царството Божие, но и при най-малкото престъпление се излиза от Царството Божие. В това се изразява съвършената любов.
Сила, разумност и добро, стр.17, Отиване и връщане, Съборно слово, София 1932

Първия Български Бутон за споделяне

събота, 11 септември 2010 г.


...ако си един скромен работник в Царството Божие, това е велико нещо! Най-скромният работник да си в Царството Божие струва 10 пъти, 100 пъти, 100 000 пъти повече, отколкото да си цар в царството на земята. Аз предпочитам първото положение пред второто. Тъй щото, положението, което вие заемате като скромни работници, е най-хубавото – известен на небето, неизвестен на земята. Там горе има ангели, които те знаят. Господ те знае, всички треперят за тебе. Душата ти ходи навсякъде, радостна, свободна. Смисъл има в това! Да се прояви Божията Любов в света – в туй е смисълът на живота. Казваш: какво ще излезе от мене? – Един скромен Божий работник, на когото ангелите обръщат внимание. Тези ангели обръщат внимание на всеки едного от вас. Щом ти обръщат внимание, ти ще кажеш, аз ще бъда един скромен работник, но ще работя. Работете всички с радост и веселие.
Правила на разумния живот, стр.44, Разумният живот, Съборно слово 1924, Жануа 98, 2002

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 9 септември 2010 г.


Какво означава това, че някой човек е иска да живее? – Това значи, че този човек иска да се освободи от ония мъчнотии, които са непоносими за неговия живот. Всеки иска да умре, за да не го познават неговите кредитори.
Някой път човек иска да надхитри съдбата си. Значи, когато някой човек иска да умре, това подразбира, че той иска да се скрие от кармическия закон. Ти си живял с някоя душа, задлъжнял си по отношение на нея и след като минат хиляда години, две хиляди години, мислиш, че тя е забравила този дълг. Не, тази душа не престава да те преследва. Случва се, че ти си долу – тя горе, после тя слезе – ти се качваш, но тя постоянно те търси, не те забравя. Някой път може да имаш не само една душа кредитор, но много кредитори могат да те преследват. Те се научават отгоре, че ти си в България например, и слизат, носят своите полици и ти причиняват най-големите нещастия. Ти не можеш да се избавиш от тях и казваш: „Да умра по-добре, че да се скрия някъде.” Но и като умреш, те пак ще тръгнат по петите ти. Единственото спасение е да се изплатиш по правилния начин...Кармическият закон ще ви хване и ще ви застави да си платите. Чрез него работят Разумни същества, които ще ви спрат в пътя и ще ви научат, като сте яли и пили, трябва да платите. Вие трябва да съзнаете в себе си, че не можете да бъдете по-умни от тях. Съзнаете ли това, вие ще завършите своята еволюция тъй, както Бог е наредил в света. Всички вие трябва да схващате живота по този начин.
Що е единица, числа и действия, стр.141-142, Мировата Любов, /Съборно слово 1919-21/, Бяло братство 2008

Първия Български Бутон за споделяне

вторник, 7 септември 2010 г.


...всяко неразположение крие едно престъпление в сърцето. Всички неразположения на хората днес произтичат от престъпления, които са извършили спрямо душата си. Някой казва: ужасно съм неразположен. Защо си неразположен? – Престъпление си извършил. Мъчиш се. – Престъпление си извършил. Туй престъпление може а е съзнателно, може да е и несъзнателно, но то е престъпление. Зад всяко едно престъпление седи едно мъчение. Тъй седят истинските факти в света. Когато дойде страданието в умния ученик, той знае защо идва, и ще се стреми да отмахне причините на това страдание. Защо страдаме? – Защото туряме препятствия на Божествения дух, Който живее в нас, ограничаваме Бога в себе си. И Той, за да ни накара да бъдем последователни в живота си, ни причинява страдания – иска да ни застави да вървим в правия път. Ето защо страданията идват отвътре.
Правила на разумния живот, стр.28, Разумният живот, Съборно слово 1924, Жануа 98, 2002

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 5 септември 2010 г.


...някой път така ви натиснат чуждите мисли, мислите на обкръжаващите ви хора, че вие съвсем се загубвате. То е, защото обкръжаващите ви хора са толкова егоисти, че вие в гъстотата на техните мисли се загубвате. После, вие трябва да намерите по-добри хора, за да излезете от това положение. Вие трябва да живеете между благородни хора. Един егоист човек е като октопод. Той само тегли, тегли, изсмуква другите. Окултната наука в такъв случай препоръчва да се пазите от този, от онзи, да се ограждате. Какво става в края на краищата? Ти почваш да се пазиш от всекиго. Това не е живот! Ще се доближиш до брата си, ще му дадеш от себе си, каквото можеш, но и ще вземеш нещо от него. Трябва да си между хора, дето всеки дава. Ако Божественото е събудено във всеки едного от вас, тогава може да има правилна обмяна помежду ви.
Живите образи, стр.121, Свещеният огън /Съборно слово 1925-26/, Бяло братство 2009

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 3 септември 2010 г.


Какво приложение има сега за вас знанието за ...трептенията, които произвеждат от думите при изговарянето им? Вие трябва да се стремите към висши трептения, към висши движения, защото от вашите добри чувства, мисли и действия зависи не само здравословното състояние на вашия организъм, но от тях зависи и вашето бъдещо развитие. Човек трябва да се стреми всячески да коригира своите чувства и мисли. Злото не е в това, че през вас е минало някое горчиво чувство или някоя горчива мисъл. Обаче те не трябва да се задържат за дълго време у вас. Те могат да дойдат, да преминат през вас, но ако не ги задържите, няма да ви причинят никаква вреда. Задържите ли ги в себе си, те ще ви разрушат. Влезе ли в сърцето ви някакво горчиво чувство, или в ума ви някаква горчива мисъл, спрете се пред тях, изследвайте ги като учен човек и ги изхвърлете навън. По този начин вие трябва сами да се самовъзпитавате.
Влияние на вътрешната светлина, стр.346, Мировата Любов, /Съборно слово 1919-21/, Бяло братство 2008

Първия Български Бутон за споделяне

сряда, 1 септември 2010 г.


Да допуснем, че вие сте решили да направите някому едно добро. Обаче има един закон, според който ти ще направиш добро на този, когото не обичаш и който те мрази. Да направиш добро на този, когото обичаш, това е най-лесно, но да направиш добро на този, когото не обичаш, това е мъчно. Невидимият свят изисква това. Защо? – Понеже ти му дължиш. В дадения случай за тебе този човек е най-добрият. Този човек, като те преследвал, като те измъчвал, накарал те е да търсиш Бога, да Му се молиш и да Го познаеш. Питам ви: сега този човек не е ли най-добър за вас? Ако сте имали един добър приятел, който от обич към вас ви е давал пари, а вие сте ги използвали за удоволствия в живота и по този начин сте се отдалечили от Бога, питам: този добър човек не излезе ли лош за вас? Какви резултати даде неговата обич? – Лоши резултати. Тъй щото, ако правите добро, направете го на този, когото не обичате, без да знае той за това добро. Направите ли го, вие ще бъдете доволни от себе си, че сте се повдигнали над вашите обикновени чувства и настроения. Когато направите това добро, никому няма да разправяте...
Най-важното, стр.268, Мировата Любов, /Съборно слово 1919-21/, Бяло братство 2008

Първия Български Бутон за споделяне