сряда, 28 октомври 2009 г.


Всеки един човек е пратен да служи и онзи, който не разбира закона и чака другите да му услужват, е забравил своето обещание...Божественият закон гласи: докато си в положение да служиш, искай да служиш и ще бъдеш здрав...Щом вложиш в себе си мисълта да имаш слуга, щом искаш да бъдеш господар, то дъщеря ти, мъжът ти, всички ще бъдат недоволни от теб, защото възприемат твоята мисъл – твоята мисъл се е предала на мъжа ти и тогава той пожелава да бъде господар...Дъщеря ти също не се подчинява и казва:”И аз не искам да слугувам!” В дома вие често сами си създавате нещастия, защото каквото пожелаете, пожелават го и другите. Ти пожелаеш да имаш хубава дреха, но синът ти, дъщеря ти и другите също пожелават да имат хубава дреха, а няма пари за всичките.
Носители на Новото, стр.486, Великата майка, Бяло Братство 2006

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 25 октомври 2009 г.


...туй, което е приятно за сърцето, не е приятно за ума, и туй, което е приятно за ума, не е приятно за сърцето. И затова на човек, за да примири ума и сърцето си, трябва му друг един елемент – трябва му душа! Само човекът, който има душа, може да примири сърцето с ума. У хора без душа умът и сърцето им са във вечна борба. И туй, което хората наричат борба между плътта и Духа, то не е нищо друго, освен борба между ума и сърцето... И при тази бора никой не може да надвие...тук се сблъсквате с едно просто явление, което става във вас тъй, както и в самата Природа. Сега вие минавате между два свята, между които стават приливи и отливи. И когато тия приливи и отливи дойдат и във вас, там седи красотата на Живота.
Приливи и отливи на енергиите, стр.196-197, Разумният живот, МОК г.3, Бяло братство 2009

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 22 октомври 2009 г.


Любящите души в света са във връзка с невидимите същества. Щом вие имате една идея, която вие обичате и в която вие вярвате, всички тия любящи души в света идват и всеки притуря по малко, по малко, като на една сватба. Всички те дават един малък подтик на вашата идея да се реализира. И когато дойдат милиони такива същества, те веднага подигат туй малкото, което е във вас. И това малкото, което е у вас, и в което вие вярвате, тия любящи души ще го засилят. Те ще дойдат откъдето и да е. Ангели да са, херувими, серафими, архангели, те пътуват бързо, не им взема много време...Ще се подигне цялото небе, всички тия възвишени души работят с теб, помагат ти. Че любовта, това е една колективна работа. Любовта е свещена. Но усъмниш ли се в това, те ще почнат да те оставят един по един и ти ще останеш сам и ще почувстваш в живота си една празнота. Тези души казват: „Поколеба се той. В голямата истина се поколеба. В голямата истина не вярва, а в малките истини, в тия дребните всички вярват”.
Природни гами в живота, стр.186-187, , Служене, почит и обич, МОК г.9 София 2004 Жануа

Първия Български Бутон за споделяне

неделя, 18 октомври 2009 г.


Когато човек задържа лъжата за себе си, а иска другите да му говорят истината, това показва, че дяволчето живее в него. Когато човек допуща да го лъжат, а той говори истината, това показва, че Бог живее в него. Тъй щото, когато някой проповядва и говори истината, аз съм готов да го слушам.
…Сега искам в душата на всички да се роди желание нито да лъжете, нито да ви лъжат. От всички хора се изисква голяма самоотверженост да живеят за Бога, но не на гърба на другите.
Него видя Исус, стр.193, „Условия за растене” НБ, 1949

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 15 октомври 2009 г.


…вярвайте в онова, което Бог е вложил във вас. Вярвайте на онова, което Бог ви говори. Не на онова, което хората говорят, но на онова, което Бог говори. То се отличава по следното: когато Бог говори на човека, винаги има едно единство, няма спор – и мислите, и сърцето са на един ум. Щом хората говорят, винаги има раздвояване. Човешкото винаги раздвоява, Божественото винаги обединява. Там, дето се обединяват нещата, Бог говори; там, дето нещата се разединяват, хората говорят. Законът е верен. Всяко нещо, което обединява сърцето и ума ви в даден случай, то е от Бога; всяко нещо, което разединява, то е от човешки произход – него ще проучвате.
Гладни и сити. Единение и разединение, стр.127-128, Разумните същества, т.2 МОК, Бяло Братство 2003

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 12 октомври 2009 г.Формата се определя от мислите и чувствата, от подтика на душата и на духа. Колкото по-мощен е духът и по-възвишена душата, толкова по-сложна и красива е формата, в която животът ще се излее. За да разбере живота в неговата пълнота и целокупност, човек би трябвало поне за момент да влезе във всички форми, да разбере състоянието, в което се намират. Това обаче може да направи само адептът, само посветеният. Затова е казано на слабия да не се свързва с грешния, да не би и двамата да паднат заедно. Само силният може да се свързва със слабия и с грешния, и то временно, докато ги подигне.
Трите зрънца, стр.26-27, МОК,/1926-27/ т.2, София 1939

Първия Български Бутон за споделяне

петък, 9 октомври 2009 г.


Реализирането на смисъла на Живота е Истината. Трябва да бъдете свободни от всички заблуждения. Ако мислите, че всичко можете д направите, вие пак се заблуждавате; и ако мислите, че нищо не можете да направите, вие пак се заблуждавате. Вие казвате: „Няма човек, който може да ме разбере.” Значи този човек или не се е родил още, или не сте го срещнали. Трябва да намерите вашата сродна душа или горе на Небето, или долу на Земята. Това съставя смисъла на сегашното ви идване.
За свободата, стр.317, Разумният живот, МОК г.3, Бяло братство 2009

Първия Български Бутон за споделяне

понеделник, 5 октомври 2009 г.


Искам да ви наведа на мисълта, че между природата и нас има една вътрешна обмяна. Всичко не ни се дава даром. Природата изисква от нас да произведем нещо. Тя е първа, която ще вземе. Тя има клиенти, ще влезе, ще вземе отнякъде...Има същества, които трябва да се хранят с вашите мисли. Има същества, които трябва да се хранят с вашите чувства. Има същества, които трябва да се хранят с вашите постъпки. Плодове са това. Растенията ние ги обичаме, понеже те произвеждат плодове. ..В едно отношение ние сме като плодните дървета. Имаме цена за онова, което раждаме в себе си. Всичките същества имат особено разположение. Ако ние сме безплодни, с нас ще постъпят, както ние правим с безплодните дървета –режем ги ...Ако искаш да се подобри положението ти – имай най-хубавите мисли.
Приятно занимание, стр.257, Прав път, ООК, г.20 т.2 София 1998

Първия Български Бутон за споделяне

събота, 3 октомври 2009 г.


За да осъдиш вълка, прати го на неговото място . там, дето е станал вълк, нищо повече. Интернирай го при ония условия, при които се е образувало вълчето. За да отсъдиш право, когато овцата направи една погрешка, прати я при ония условия, при които е станала овца. Въпросът моментално се разрешава: прати добрите хора при условията на добрите, а лошите хора прати при условията на лошите. Нека всички да работят, всички да живеят – нищо повече. Лош при лош трябва да живее, защото ако лошия живее при добрия, ще стане някакъв скандал. Когато лошия при лошия живее, ще има борба – силен със силен се бори и на двамата им е приятно. Пък щом слаб със силен се борят, тогава силният тъпче слабия. Не оставяйте силният да тъпче слабия. Слабият трябва да върви при слабия, силният да върви при силния, умният – при умния, глупавият – при глупавия – всеки да върви на своето място. А вие се разбърквате и искате да се развивате правилно.
Същественото за младите, стр.63, , Разумните същества, т.1 МОК, Бяло Братство 2003

Първия Български Бутон за споделяне

четвъртък, 1 октомври 2009 г.


Ако вие не можете да получите помощта на Бога още днес, това не показва, че Той не иска да ви помогне. Бог всякога е готов да помага на хората, обаче условията, при които те се намират в даден момент, не им благоприятстват да приемат Неговата помощ. Съществува един закон в Битието, според който не е позволено да се пилеят великите блага на живота. Всяко благо трябва да се даде точно навреме и на място. Когато дадена душа е готова да приеме известно благо, то и се дава преизобилно. Това е истина, която всеки момент може да проверите.
Връзки на сърцето и ума, стр.221-222, ООК, /1928-29/, Хелиопол 1994

Първия Български Бутон за споделяне